Предоставяне на услугата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

//Предоставяне на услугата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Предоставяне на услугата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

– Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

– Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

– Лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

КЪМ ОБЯВАТА В САЙТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

2022-02-14T13:53:39+00:00август 4th, 2021|Бюлетин|