Обща информация за мрежата

//Обща информация за мрежата
Обща информация за мрежата2018-07-13T13:45:49+00:00

Основни цели

Да стимулира кооперирането между администрациите и публичните и частните заинтересовани страни в дългосрочен план;

Да насърчава трансфера на знания, добри практикии и иновативни решения в областта на публичното управление, социалните услуги, изменение на климата, енергийна ефективност, околна среда, морска акватория и др.

В контекста на Европейските политики и процесите на глобализация

Да допринесе за координиран процес на планиране и развитие, основаващ се на хоризонталност и подход “отдолу-нагоре«, за постигане на по-добра адаптация към специфичните местни потребности.

Мрежата ще допринесе за

 • насърчаване на доброто управление;
 • укрепване на институционалния капацитет чрез трансгранично хоризонтално сътрудничество между различните звена на публичните администрации;
 • трансфер на знания и сътрудничество между заинтересованите страни от публичния и частния сектор;
 • сътрудничество между общинските администрации в Черноморския регион.
 • Планираме тя да се превърне в двигател за прилагане и промотиране на добри практики и пилотни проекти;
 • ще бъдат поканени за участие всички черноморски общини, градове и комуни от трансграничния регион – Каварна, Шабла, Мангалия, Текиргьол, Ефория, Костинещи, Констанца и други.
 • Общо 20 участника – заинтересовани страни от област Добрич и минимум 30  – от област Констанца.

Всички членове на мрежата ще бъдат включени в по-нататъшните дейности на проекта. За успешното функциониране на мрежата ще бъдат реализирани следните стъпки:

 • Идентифициране и привличане на потенциални членове;
 • Изготвяне на общ план за комуникация;
 • Изготвяне профил на всеки член на мрежата;
 • Изготвяне на материали по изброените теми, които ще бъдат публикувани на съвместната уеб платформа;
 • Издаване на  месечен бюлетин с новини и добри практики;
 • Участие в съвместни семинари и събития.