Развитие на демокрацията

//Развитие на демокрацията
Развитие на демокрацията2018-07-15T14:48:33+00:00

ДОБРИ ПРАКТИКИ: Включване на граждани във вземането на решение

Проект: AgriGo4Cities – Градското селско стопанство за променящите се градове: управленски модели за по-добър институционален капацитет и социално приобщаване

В контекста на системите за управление публичните институции имат намаляващ капацитет да инициират процеси на участие в решенията. Липсата на механизми за участие намалява мотивацията на хората да участват в управлението и администрацията, като се изключват от политически, социални и икономически решения и не са достатъчно компетентни да действат като равен партньор и двигател на промяната. Ето защо, пропастта между гражданите и държавните органи на различни нива се увеличава, което води до по-голямо недоверие и липса на участие на обществеността, особено сред хората в неравностойно положение и в риск от социално изключване, като социално слаби, безработни, бездомни, роми, възрастните хора, жените и младежта. Увеличаването на социалните и икономически неравенства се отразява в намаленото качество на живот в градовете.

За да отговори на тези предизвикателства, проектът използва “Участието в градското и крайградското земеделие (UPA)” като нов и мощен метод. Целта е да се подобри капацитетът на публичните институции да сведат до минимум социално-икономическото изключване на уязвимите групи / маргинализирани общности и да насърчат устойчивото градско развитие в Дунавския регион.

За тази цел проектът разработва иновативна методика за планиране на участието и я интегрира в процесите на вземане на решения. Методологията има за цел да подобри капацитета на публичните администрации да включат заинтересованите страни и гражданите в управлението и участието на обществеността. По-тясното сътрудничество следва да засили взаимното доверие и социално-икономическото включване на уязвимите и маргинализирани групи. По-ниските социални и икономически неравенства водят до по-устойчиво развитие на градските квартали в неравностойно положение.

Основният резултат е по-тясното сътрудничество между публичните администрации и гражданите за подобряване на социално-икономическата интеграция на уязвимите групи и за насърчаване на устойчивото градско развитие. Проектът ще разработи обща методология на UPA. Чрез каталог на интерактивните най-добри практики на UPA проектът цели да насърчи местни партньорства, състоящи се от публични администрации, уязвими групи и други участници в шест пилотни области.

Разработва се и инструмент за обучение, базиран на насоки за изготвяне и изпълнение на план за действие. Чрез интензивни курсове и шест учебни пътувания инструментът за обучение ще бъде връчен на местни партньори. Общата методология ще бъде тествана в пилотните райони, като се разработят и изпълнят шест плана за действие на UPA. Тестът ще бъде допълнен от новаторска програма за обучение и въпросник за оценка на ефективността на UPA. Всички знания и опит ще бъдат интегрирани в транснационално ръководство на UPA и ще бъдат разпространени чрез инструменти и канали на транснационално многостепенно партньорство, насочени към по-добро управление. Използването на резултатите се осигурява от шест местни и един транснационален план за последващи действия в Дунавския регион.

Водещ партньор: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts