Околна среда

Околна среда2022-03-30T16:35:00+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: ОКОЛНА СРЕДА

RE-DIRECT: филтър с активен въглен от органични отпадъци

Всяка година в Северозападна Европа се изхвърлят милиони тонове биомаса. Това създава огромно усилие за местните власти:  Биомасата , състояща се от зелени отпадъци, окосена трева или листа,  обикновено е силно замърсена и нееднородна по състав. В допълнение, поради високо съдържание на вода и на пепел е с ниско енергийно съдържание. Цел на проекта RE-DIRECT (“Регионално развитие и интеграция на неизползвани отпадъци от биомаса като ресурси за кръгова и икономическа трансформация “) е да се обработва този вид биомаса, за да се овъгли и активира получения биовъглен. Активният въглен е универсален. Той се  използва например във филтрите за въздух и вода.

Световната търговия с активен въглен расте. Вече има инсталации за производство и преработка на активен въглен в Европа, но големи количества се внасят от Азия, за да се отговори на търсенето:  Германия, например, през 2015 г. внася активен въглен на стойност  154 милиона Евро, докато през 2000 г. вносът е бил за  61 милиона. С проекта RE-DIREC единадесетте партньора  искат да допринесат за премахване зависимостта на Европа от вноса. Партньорството включва обществени предприятия за изхвърляне на отпадъци,университети и енергийни агенции, неправителствени организации и образователни институции. Университетът в Касел е водещ партньор.

Използване на активен въглен за пречистване на водата

Фокусът е върху използването на активен въглен за елиминиране на следи от замърсители в пречиствателните станции на отпадни води. Европейският Съюзът отдава голямо значение на опазването на водите.Например той има предупредителен списък с вещества, които все повече се срещат във водата.

В рамките на проекта партньорите планират изграждането на съоръжение за производство на  активен въглен в Баден-Баден, неговото тестване и  пускане в експлоатация.  То трябва  да произвежда активен въглен от наличната в региона биомаса, за да пречисти  отпадъчните води на жителите  от микро-замърсители, като остатъци от лекарства, антибиотици и хормони.

Подготовка на  биомасата

Първоначално партньорите анализират наличната  биомаса, пътищата на потребление на активен въглен и инфраструктурата на пречиствателните станции  в съответните региони. Следващата стъпка е проверката, доколко наличната биомаса е подходяща за производство на активен въглен.  За тази цел партньорите изследват  цялата верига от технически процеси. Тя се състои първоначално от събиране и транспортиране на биомаса. След това следва измиване, хидротермична обработка и механично отводняване. Като резултат  се изцежда сок, който се използва като суровина с висок потенциал за производство на газ в съоръжението за  биогаз. Измитите и ниско минерални пресовани брикети се овъгляват. Биовъгленът след това се активира с пара.

Изследване на трите измерения на устойчивостта

Що се отнася до ефективността на разходите, партньорите по проекта разработват инструмент, с който регионалните заинтересовани страни могат да тестват икономическата приложимост на подхода RE-DIRECT в техния район.  Екологичното въздействие върху изменението на климата, консумацията на енергия, качество на водата, окисляването  и замърсяването с хранителни вещества на  водите се изследва чрез анализ на жизнения цикъл. Не на последно място партньорите са се погрижили и за  социалната устойчивост, като създаване на нови работни места.

Факти за проекта:

Консорциум: 11 партньора от Германия, Великобритания, Франция, Ирландия и Белгия

www.nеweurope.eu/re-direct

ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ОБЩИНА ШАБЛА: ОКОЛНА СРЕДА

Възстановяване на естествените езерни екосистеми и опазване на цялостното биологично разнообразие в защитени местности  “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”

Община Шабла реализира проект  по Договор № 11829/10.07.2017 г., финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Основната цел на проекта бе възстановяването на местообитанията и популациите на множество международно и национално застрашени видове птици, възстановяването на естествеността на езерните екосистеми и опазването на цялостното биологично разнообразие в защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. За тази цел бе закупена и доставена многофункционална самоходна машина за подводно косене и изкореняване на тръстика.
Чрез реализирането на проекта за ограничаване на водолюбивата растителност в изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на двете защитени местности, се постигна: стабилно намаляване на количеството биогени и мъртва органична материя, съответно силно се ограничиха еутрофикационните процеси в езерата и се подобри водообменът между тях; подобриха се условията за размножаване и развитие на риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници; двете защитени езера възстановиха своята представителност.
Чрез изпълнението на проекта също така се реши проблема с инвазията на тръстиковите масиви във водните огледала и на другите влажни зони на територията на Република България. Многофункционалната самоходна машина може да се ползва и в другите влажни зони за овладяването на този проблем, като за целта се покрият необходимите разходи за транспорт и консумативи за използването й.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 381 275,40 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
След проведена процедура, за изпълнител бе избран „Нико-Агротехника“ ООД гр. Добрич, като предложената от него ценова оферта за доставката на многофункционалната самоходна машина бе на стойност 376 947,00 лв. с ДДС, а срокът за доставка бе 120 календарни дни.
Машината бе доставена в срок и съгласно изискванията на договора. Същата бе отчетена и успешно финализирана пред ПУДООС.