Публична администрация

//Публична администрация
Публична администрация2020-02-05T14:16:33+00:00

Контейнери за отпадъци на град Крефелд

В допълнение към различните онлайн услуги, град Крефелд, Германия, предлага възможност гражданите да си поръчат контейнери за отпадъци по Интернет.

Описание на процеса:

Услугата се отнася за  контейнери за  остатъчни отпадъци, органични отпадъци и хартия. За всеки от тях хората могат за поръчат доставка, извозване, увеличаване на обема или съответно намаляване обема на контейнера в желания брой и  големина.

Обработката на данните:

Информацията и  формуляра за поръчка са достъпни за всеки заинтересуван, и не изискват предоставяне на лични данни. Във формуляра се посочват и съответно се съхраняват само данни, които се отнасят за конкретния случай и са нужни за неговата обработка.  Информация за това излиза в отделно каре още с отварянето на онлайн формуляра.

Предоставянето на данни е доброволно. Незабавно след попълването и изпращането на формуляра той се копира автоматично в друга база данни и се заличава в първоначалната база данни. По този начин пътят на документа не може да бъде проследен в Интернет. Базата данни с попълнените формуляри за поръчка на контейнери не е достъпна чрез хипервръзка.  По този начин изтичането  на данните, получени чрез интернет, е фактически изключено. Не се извършва прехвърляне на данни към трети страни. Съхранението се регулира от съществуващите правни разпоредби. Анонимизирани  данни за потребителите чрез интернет  в Крефелд се съхраняват в  дневници.  Скъсяване на IP адресите с последните три цифри не позволява идентификация на ползвателите на услугата.  Дневниците с  файлове се събират само за целите на сигурността на данните и за статистически цели и  се изтриват на всеки два месеца.

Оценка на защитата на данните:

Процедурата е в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Данните се изпращат криптирани. В резултат на това те са защитени от трети страни и не могат да бъдат подправени.  Използва се SSL криптиране с 128-битов ключ, като технологиите  ще продължат да бъдат адаптирани към напредващото техническо развитие в бъдеще. Достъп до получения онлайн формуляр и  неговото съдържание, отнасящо се до личните данни, има само компетентния служител в отдела. Кръгът от хора, до знанието на които стига съдържанието на онлайн формуляра е по – малък от този, до знанието на който стига формуляр, получен по пощата.

Проектът се изпълнява от:

Кмет на град Крефелд

Площад Конрад Аденауер  17

47792 Крефелд

www.krefeld.de; stadtservice@krefeld.de

Местни публични политики

Значението на прозрачността на правителството и достъпа до обществена информация нараства в дневния ред на обществото, тъй като доверието на гражданите в публичните институции намалява. В контекста на новите реформи на публичното управление позицията на гражданина във взаимоотношенията с публичните институции се променя, от клиент гражданинът се превръща в партньор. Прозрачността е желан принцип за добро управление и инструмент за намаляване корупцията и увеличаване доверието в публичната администрация.

Международният опит показва, че в случай на ефикасно и ефективно функциониране на местните власти, чрез активното и пряко участие на гражданите, шансовете за развитие на места стават по-големи, но това също има положителен ефект за понижаване нивото на корупция на равнище длъжностните лица и местните служители. Дори ако съществува правна рамка в това отношение и дори трансферът на власт и финансови средства да е завършен, те трябва да бъдат подкрепени от знанията на гражданите за този процес и ангажираността им относно местните въпроси от обществен интерес.

Това участие допринася не само за местното развитие и за удовлетворяване потребностите и нуждите на гражданите, но и за демократизиране обществото на местно ниво. В Румъния необходимостта населението да познава правната рамка по отношение децентрализацията и местната автономия, познаването на техните права и задължения, методите за участие в решаването на местни проблеми, съответно стимулирането им за ефективно участие в местните дела, се дължи и на факта, че в сравнение с други страни от Централна и Източна Европа процентът на участие на гражданите в местните процеси като цяло е по-нисък.

Осигуряването на условия, които да допринасят за повишаване качеството на живот на живущите в една градска общност, вече не е изключителна отговорност само на градската администрация.

В света на успешната местна власт моделът на участието придобива все по-голямо значение, така наречената “детелина с 4 листа”, която включва политика, администрация, гражданско общество и бизнес среда.Тези партньори трябва заедно да установят какви са потребностите и стремежите на общността и в същото време как властите ще ги удовлетворят.Общата рамка на този социален договор е заложена в стратегията на Общността, която, представена като екшън планове и финансирана от проекти, очертава еквивалента на бизнес плана при бизнеса. Тъй като проблемите на местната общност са сложни („всеки град е един свят в миниатюра“), тези документи и програми обикновено са секторни и започват от подходите на (причина – следствие), (съществуваща ситуация – желана ситуация) или (усилие – резултат).

А гражданското общество може да инициира предложения за проекти по въвеждане на местни политики.

През последните 10 години инициаторите счетоха за необходимо и започнаха, първоначално по-плахо, а след това все по-уверено, да предлагат на общините и местните законодателни органи публични политики.
Ето няколко примера:

– Предложението за публична политика от страна на Главната управа на Община Букурещ относно подобряване системата за управление на отношенията с гражданите (за сваляне информация от уебсайта на Кметството

http://www.pmb.ro/pmb/politica_publica/docs/prop_politica_publica_pmb.pdf)
– Предложението за публична политика на община Бузъу относно предотвратяването и намаляването на рисковете, причинявани от кучешката популация в община Бузъу чрез законни дейности и ефективни мерки

http://www.primariabuzau.ro/UserFiles/File/anunturi/proiecte/propunere_politici_publice.p df

 – Предложението за обществена политика на кметството в Балещ относно подобряване системата за управление на отпадъците (можете да го намерите тук

http://www.primariabailesti.ro/fisiere/pr.pdf)

 – Предложението за публична политика на кметството Гура Хуморулуй относно повишаване качеството на туристическите услуги чрез интегрирано и екологично развитие на туристическата инфраструктура (вижте връзката http://www.primariagh.ro/proiect-de-propunere-de-politici-publice/ )
Консултирайки се с тези предложения, ще установите, че за разлика от националната публична политика, ЗОП не е толкова сложен, че изисква само добра документация. В противен случай съществува риск от неправилно определяне проблеми или цели, водещ до вземане на неправилно решение.

Дори е желателно (за по-ефективно управление на обществото и по-ориентирано към интересите и стремежите на местната общност) местните администрации да провокират или да инициират местни публични политики, които предлагат в допълнение на местните обществени решения по специфични проблеми на съответната общност обща правна рамка и национална публична политика (ако има такава).
Областите, в които местната власт може да провежда ЗОП, са много на брой и контролът трябва да попада единствено и само върху преценката дали неговото прилагане наистина ще донесе осезаема полза за бенефициентите (настоящите жители / туристи / бизнесмени / уязвими групи / и т.н.) или бъдещи поколения). А ето и областите: връзки с обществеността, урбанизация, околна среда, туризъм, бизнес и привличане на инвеститори, интелигентен град, култура, образование, активен живот, подкрепа на стартиращи фирми, задържане на работна сила, домашни любимци, възрастни хора (или други групи, социални категории или малцинства, в смисъл на защита, а не на положителна / отрицателна дискриминация),

Горните примери са най-доброто доказателство, че тези местни политики могат да генерират решения и резултати, които отговарят на обществените очаквания.

Нека обърнем внимание на непредвидени ефекти (някои неблагоприятни или нежелани) при решения за справяне с определен проблем или за ползване на хипотетичен шанс. Представяме ви два случая на данъчно облагане, довели до промяна начина на строителството:

В Холандия преди няколко века било въведено данъчно облагане на собствеността, определяно от ширината на сградите при брега на канала, практически се плащало за размера на достъпа до транспортния коридор. В резултат на това архитектурата на Амстердам започна да изглежда такава, каквато я познаваме днес (високи и тесни сгради).
В Гърция данъкът върху сградите рязко се увеличавал, когато строителството на сградата окончателно приключела. Резултатът от въведения данък бил, че много жилищни сгради, седалища на фирми или пространства, които обслужват малки частни хотели, ресторанти, автосервизи и други, били умишлено недовършвани, като желязната арматура била оставяна на стърчи от пода на таванския етаж, или дори от конструкцията на цял един етаж, докато покривът бил завършван, а останалата част на сградата била в експлоатация.

    За да не взимаме предвид цялата тази документация с пример за творческо адаптиране към данъчното облагане, ние открихме някои истории за успех на проактивната местна власт, представени от румънските и чуждестранните медии:

Кметство Чюгуд, окръг Алба – кметът Джордже Дамян с няколко компании, асоциации и различни местни хора успяват да привлекат 16 милиона евро за проекти с невъзстановимо финансиране. Три хиляди души живеят поне толкова добре, колкото и в града. Те имат канализация, вода и газ, а пътищата са павирани.
Кметство Пъдурени в община Въслуй – кметство, което изгради басейн, площадка за нощни спортове, музей на селото и селски паркове, се ръководи повече от 26 години от кмет по професия учител.

Рязкото повишаване удовлетвореността на гражданите от обществените услуги, които са резултат от прилагането на някои публични политики в местни икономически сектори от общинските управи, са представени под формата на интерактивна карта. Справка може да се направи от уебсайта на Института за публични политики – (ИПП) http: //www.ipp.ro/harta/. Този институт е една от най-пряко ангажираните и активни неправителствени организации в румънското гражданско общество в областта на публичната администрация, правата на човека, прозрачността, върховенството на закона и др. Неговата мисия „борба за прозрачен и ефективен процес при развитие на публичната политика в Румъния“ постоянно се заявява и отстоява.

В повечето случаи в румънски местни общности се „внасят“ фрагменти или адаптирани формули на някои западни местни политики от Европа и Америка. Трудно обаче могат да се обобщят резултатите от тях, тъй като няма публична статистика с мониторинг или периодични оценявания на ефекта им. Но тези инициативи трябва да бъдат насърчавани, тъй като внасят нещо повече от иначе почти несъществуващите вътрешни политики. Цялостният или частичният трансфер на професионално ноу-хау е за предпочитане пред импровизиращата доброжелателност на местната управа от лаици. Но да не започваме от нулата, днес Интернет предлага достатъчно ресурси и ние имаме къде и какво да научим в много области, само да поискаме и да сме достатъчно избирателни, за да приемем тези модели, които са валидирани във времето от реалния живот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Румъния съществува достатъчно количество информация и примери за справяне с местен проблем или възможност за прилагане на местни политики.

Чрез своя прагматичен, но в същото време и аналитичен подход, местната публична политика може да представлява оптимизираното решение на всеки основен проблем в общността. Обикновеното сравняване на някои алтернативни решения и проследяването на резултатите от прилагането на избрания подход, определен заедно с експерти и другите консултирани участници, се явява качествен скок. Несравним с ограничаващото бюджета или полуполитическото решение, и двете критикувани официално, независимо от тяхната ефективност.
Приемането на ЗОП е ангажимент на местната власт към гражданите и местните партньори, като към тях спадат гражданското общество, бизнесът и други заинтересовани страни. Това е доказателство за лидерство в общността и в крайна сметка социална отговорност пред следващото поколение.

Чрез разработването на ЗОП подбрани служители от местната администрация показват, че наистина ги е грижа за хората, че са отворени и чувствителни към отзивите на улицата, че приемат предизвикателствата. Предложението за ЗОП е първото ниво на компетентност преди представянето му пред местната власт.

Още в края на 2018 г. Министерството на регионалното развитие и публичната администрация (МРРПА) организира 16 обучения за персонала, отговорен от нивото на местната публична администрация за изпълнението на Националната антикорупционна стратегия (НАС) 2016-2020 г.

16-те сесии са подкрепени от представители на Дирекцията за почтеност, добро управление и публична политика (DIBGPP), структура, отговорна за координирането и мониторинга по прилагане разпоредбите на НАС за 2016-2020 г. на ниво местна публична администрация. Повече от 400 души, отговорни за НАС в градовете и окръжните съвети, свързани с 8-те региона за развитие на Румъния, участваха в курсовете, проведени в общините Брашов, Констанца, Клуж-Напока, Яш, Сучава, Орадя, Крайова, Тимишоара и Букурещ.

Присъстващите са обучени по законодателството и конкретните етапи по прилагане разпоредбите на НАС 2016-2020 на ниво местни органи на публичната администрация, съответно:

  • аспекти във връзка с оперирането на НАС;
  • начини за идентифициране корупционните рискове и техните мерки за отстраняване;
  • елементи, необходими за изработване интеграционни планове на институционално ниво;
  • изготвяне периодични доклади, необходими за централизирания мониторинг, осъществяван от МРРБ на национално ниво.

По време на сесиите са разглеждани казуси от интеграционните области, проведени са упражнения, специфични по темата, представени са „добри практики“ от предходните години пред служителите от местната публична администрация. Всички те са идентифицирани в процеса на мониторинг на НАС 2016-2020 и ще бъдат включени в Картата на добрите практики, интерактивен инструмент, разработен от MРРПА.

По време на 16-те обучения е подчертана необходимостта от популяризиране по всички комуникационни канали на „добрите практики“ и положителните страни на успешните дейности. От една страна те могат да бъдат „добре дошли“ като решения за други администрации, а от друга – като сигнали за подобряване начина, по който гражданите възприемат дейността на местната администрация.

EUPAN е неформална мрежа от практикуващи публична администрация в държавите-членки на Европейския съюз, Европейската комисия и държавите наблюдатели, която оказва значително влияние върху инициативите за публична администрация във всяка държава. Мрежата е организирана около приоритетни области, представляващи интерес, като управление на човешките ресурси, организационно развитие, иновации и предоставяне на публични услуги, но е отворена и за други аспекти, специфични за публичната администрация, като прилагане на реформа в публичната администрация, отворено управление и др.
В същото време EUPAN е форум за обмен на информация, опит и успешни практики, което позволява формирането на сравнителна перспектива спрямо реформите и мерките за модернизация на публичната администрация в държавите-членки. Така се насърчават стратегии и стъпки, които позволяват плавно и последователно еволюционно развитие в цяла Европа, като отговор на общите предизвикателства в тази област.

Основната цел на EUPAN е да направи сътрудничеството между европейските публични администрации по-уместно, по-фокусирано и да даде ясни резултати, за да намери ефективен начин за подбор на подходящи теми за обща програма, в съответствие с приоритетите на държавите-членки. Има се предвид перспективното развитие и актуалните теми в дневния ред на обществото в ЕС.

По време на австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз беше проведено проучване относно нови модели на работа в публичната администрация в рамките на Европейската мрежа за публична администрация (EUPAN), в която участва и ANFP.

Това проучване имаше за цел да представи пред широката общественост резултатите от анализ на новите методи за работа, прилагани на ниво различни публични администрации. Всеобщо известно е, че феноменът на дигитализация все повече влияе ежедневно в различни аспекти на труда и по-специално на работните методи.

Главната дирекция за обществена услуга и административни иновации в рамките на Федералното министерство на публичната служба и спорта на Австрия ръководи изпълнението на това проучване в сътрудничество с Виенския университет и Университета в Грац.
Въз основа напредъка на членовете на мрежата, участвали в проучването са изследвани основните тенденции по отношение на управлението на труда, както от организационна, така и от юридическа гледна точка.