Икономическо развитие

Икономическо развитие2018-07-15T14:45:36+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Казусът в долината Рио Гранде в Тексас

Долината Рио Гранде с център Макалън, Тексас илюстрира как една област може да осъществи ефективна интегрирана стратегия за икономическо развитие с участието на всички местни заинтересовани страни.

През 1980 г., Макалън е с 20 % безработица при икономика, зависеща основно от земеделие и търговия на дребно. Стратегията за икономическо развитие на региона е била преди всичко реактивна и е съществувала несигурност за нарастващия брой на  производствените предприятия  в близост до границата с Мексико и въздействието им върху  икономиката на региона.

Алиансът на Великия Макалън – регионалната структура, която отговаря за маркетинга и набиранетона персонал и Корпорацията за икономическо развитие на Макалън – прави опит да изгради визия за икономическия растеж на региона като се възползва от наличните ресурси. Постигането на визията е силно зависимо от стабилното, но относително неформално сътрудничество между лидерите и организациите в областта на икономическото развитие, образованието и развитието на работната сила, базирано на споразумение около общата визия за икономическото бъдеще на региона. Сътрудничеството преминава отвъд националните граници, за да създаде силно партньорство с гр. Рейноса в Мексико. Стратегията се стреми да се възползва от географското положение на региона, сравнително близо до пристанищата в Мексико на Тихия океан и на еднакво разстояние между източното и западното крайбрежие на СА Щ. Районът е също Свобобдна Търговска Зона, или „свободно пристанище“ (според законите на СА Щ и разпоредбите на НА ФТА).

Като отчита исканията на производителите и техните клиенти за все по-кратък цикъл на живот на продукта, регионът се позиционира като“промишлен център за бързо реагиране“, който може да използва съществуващите компании и доставчици с цел да се съкрати времето от дизайна на продукта до пускането му на пазара.

Тъй като районът напредва със своята стратегия, става очевидно, че техническото образование представлява важна част от решението. Регионалните лидери си сътрудничат за създаването на колеж за непосредствените нужди на работодателите.

През 1993 г. отваря врати Южнотексаският колеж, който увеличава учащите се от 1 000 на повече от 17 000. Колежът осигурява персонализирано обучение и звена за продължаване на обучението с цел повишаване квалификацията на настоящите служители и за подготовка на нови служители. Институцията получава Сертификат за акредитиране на кадри за своите персонализирани програми за обучение, като осигурява на служителите преносими умения. В допълнение, колежът и други образователни институции от региона работят с ТИС от долината Рио Гранде в Тексас, за да бъдат документирани пропуските в съществуването и използването на фондовете за финансиране на персонализирано обучение.

Районът се фокусира не само върху образованието за възрастни, но също и върху резултатите на началните и средните училища в региона, които са били разочароващи. За да се насърчи желанието за промяна, училищните и обществените лидери представят на обществеността показателите от резултатите на училищата. Водени от потребностите за икономическо развитие, те обсъждат процента на отпадане, броя на учениците в експериментални и изправителни паралелки, както и други потенциално обезпокояващи данни. Провежда се среща относно степента на готовност на колежа, която формулира „Призив за план за действие“ за региона и създаването на Алианс на академичното лидерство. Този съюз помага на училищата да развият връзки между учебната програма и важните клъстери в икономиката на региона.

Съветът за развитие на работната сила (наречен още Решения за работната сила) също е водеща страна в програмата за икономическото развитие на региона като осъществява анализ на клъстерите от регионалната икономика и създава офис за бизнес услуги за нуждите на работодателите. „Решения за работната сила” стартира с пилотен проект центрове „На едно гише”, които да предоставят бързи услуги на работодателите и основни умения за търсещите работа. Създава се екип с цел намиране на решения за индивидуално обучение за 26 целеви професии, които предлагат потенциал за развитие и минимална работна заплата.

Тъй като Тексас получава отказ от американския Департамент на труда да разреши на местните Съвети за развитие на работната сила да използват средства за по-гъвкави цели като задължително обучение на работници, Съветът създава „акаунт за действие“ като използва 1 милион щатски долара от местното си финансиране да разшири достъпа до обучение.

Като цяло, регионалната стратегия подпомага привличането на повече от 500 работодатели и създаването на близо 100 000 работни места в региона. Между 30-50 компании са наемат за Рейноса всяка година. Въпреки че със сигурност има празноти за запълване вследствие от икономическата криза, то е налицеогромен напредък от началото на деветдесетте, като безработицата намалява в Хидалго Каунти от 24.1 % до 7.7 %, а в областта Стар от 40.3 % до 10.7 %.