Заетост2020-02-05T14:17:54+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА : ЗАЕТОСТ

Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусовата промишленост в Югоизточен Линкълншър

Кампусът Holbeach на Университета в Линкълншър в Обединеното кралство е в челните редици по отношение подобряване на производителността на местната промишленост и по този начин – подобряване качеството на местните възможности за работа (Green). Югоизточен  Линкълншър разкрива конкретни проблеми, свързани с равновесието между търсенето и предлагането на ниско квалифицирана работна ръка.

Преди икономическата криза, безработицата не е проблем за региона и не е имало недостиг на работни места. Въпреки това, производителността е била ниска и млади хора с академично образование са напускали региона, за да търсят възможности за професионално развитие на други места в Обединеното кралство. Стратегията за икономическо развитие и умения на местно ниво установява превес на ниска квалификация, заетост с ниска стойност и липса на възможност за развитие и определя това като ключови въпроси за местното икономическо развитие. Поради тази причина една от ключовите области се оказва постепенната промяна на местната икономика като се повишава търсенето на умения на местно ниво и респективно се повишава притегателната сила на местната икономика за таланта.

В отговор, Университетът в Линкълн създава кампус за специалисти за сектора за производство на храни, разработен в сътрудничество между Съвета на графство Линкълншър и регионални заинтересовани страни. Той се превръща в Център за професионално усъвършенстване и има статут на Национална академия за кадри за сектора за производство на храни и напитки.

Кампусът предлага най-актуално обучение и образователни ресурси, включително и програми за дистанционно и задочно обучение на студенти, които работят в хранително-вкусовия сектор. Същевременно са установени контакти с работодатели, които обменят най-новите технологични разработки и иновации чрез програма „Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусова промишленост”.

Една специфична група, която е особено облагодетелствана от повишаване търсенето на квалифицирана работна сила в региона, е местната общност от имигранти. Алиансът за провеждане на обучението е определил местното имигрантско население като латентен и неизползван местен трудов ресурс, като повечето от имигрантите полагат труд под тяхното ниво на професионални умения и квалификации, често сезонна работа в селското стопанство. Малко под една трета от всички участници в курсовете на алианса са имигранти и през 2005/6 кампусът Holbeach провежда двадесет и шест езикови курса по английски език като втори език в четиринадесет различни компании от хранително-вкусовия сектор. 356 са били записаните през този период, а процентът на завършили курсовете е 68 %.

Наемане на чуждестранни граждани в Румъния

Според действащото законодателство под чужденец се разбира лице, което няма: румънско гражданство; гражданство на друга държава-членка на Европейския съюз; на Европейското икономическо пространство или гражданство на Конфедерация Швейцария.
В зависимост от вида дейност, която ще се извършва в Румъния, и в рамките на годишните граници, на територията на Румъния могат да бъдат наети следните категории работници:

– постоянен работник – чужденец, нает на територията на Румъния с индивидуален трудов договор за неопределен срок или за определен срок;
– стажант – чужденец, нает на територията на Румъния въз основа на трудовото свидетелство, притежател на диплома за висше образование или който следва форма на висше образование в трета държава, който участва на територията на Румъния в програма за стаж, с определена продължителност с цел повишаване нивото на професионално обучение или за придобиване на професионална квалификация, както и за подобряване езиковите и културните знания;

– дуален работник – чужденец, временно нает от семейство домакин, както е дефиниран в чл. 2, алинея 3 от правителствената Наредба за спешни случаи №. 194/2002, преиздадена, с последващите изменения и допълнения на територията на Румъния, за да подобрят езиковите си знания и компетенции, извършващи в замяна леки домашни дейности и полагащи грижи за деца;

– сезонен работник – чужденец, който поддържа основното си пребиваване в трета държава, но живее законно и временно на територията на Румъния, като е нает на територията на Румъния с индивидуален договор за срочна работа, сключен с работодател въз основа на одобрението на заетост, за извършване на дейност, която се извършва според последователността на сезоните;

– трансграничен работник – чужденец, гражданин на държава, която има обща граница с Румъния и живее в граничния район на съответната държава, нает в граничен район на територията на Румъния с постоянен трудов договор или с временен трудов договор;
– висококвалифициран работник – чужденец, нает на територията на Румъния на висококвалифицирана работа, с индивидуален трудов договор за неопределен период или за определен период от поне една година;
– командирован работник – квалифициран чужденец, временно командирован от дружество, установено в трета държава, в което той е и остава нает с валиден трудов договор, на бенефициент по предоставяне на услуги, принадлежащи на това дружество, или на същата група дружества с компанията на които се извършва командироването или с което дружеството е сключило договор, който включва командироването на служител на нейна територия в Румъния;
– ИКТ работник – лице, прехвърлено в рамките на една и съща компания – чужденец, живеещ в трета държава към момента на подаване заявление по публикувана обява, който е обект на прехвърляне в рамките на една и съща компания;

– персонал със специална квалификация – университетски преподаватели, изследователи и научен персонал, който осъществява в Румъния академична дейност или изследователска дейност във висши училища, (акредитирани или оправомощени да работят временно), образователни и изследователски центрове, органи и институции в системата на централната републиканска администрация;

Процедурата за наемане на чужденци от работодатели, физически или юридически лица в Румъния изисква следните стъпки:

  1. получаване обявление за работа;
    II. получаване дългосрочна виза;
    III. получаване право на пребиваване;
    IV. издаване разрешително за пребиваване с цел работа / командироване.

Основната публична институция, към която можете да се обърнете за намиране работа в окръг Констанца, е Окръжната агенция по заетостта Констанца – www.constanta.anofm.ro. В уеб страницата ще намерите списъка за свободни работни места в окръг Констанца, актуализиран ежеседмично.
Окръжната агенция по заетостта Констанца е със седалище на улица Лакулуй № 14, Констанца 900001, с работно време от понеделник до четвъртък между 8.00-16.30 часа и петък между 8.00-14.00 часа. Има разкрити филиали и в Меджидия, Мангалия и Нъводари. Информация за местоположенията и работното време на разкритите филиали можете да намерите на официалния уебсайт на AJOFM Констанца.

За 2019 г. се определя квота от 20 000 нови работници – допуснати до румънския пазар на труда.

Според официалните данни най-големият недостиг на работна сила е в строителната и туристическата индустрия, в контекста на който около 4 милиона работещи румънци са избрали да мигрират през последните години.
Вносът на работна сила извън ЕС ежегодно се ограничава от правителството, така че в началото на годината изпълнителната власт определя с решение максимален брой нови чуждестранни работници извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които могат да бъдат привлечени на работа в Румъния.Трансгранични услуги, стимулиращи икономическия растеж

Според новото проучване, поръчано от Европейския икономически и социален комитет, трансграничните служби създават нови работни места и растеж. Това са положителни ефекти за всички страни от ЕС, насочени към различни видове работни места – както такива, които включват физическа активност, така и други, базирани на знания. Документът показва, че неприемането на строга регулация във вътрешния пазар на услугите е от полза за икономиката на ЕС. Намаляването на 1% от трансграничните услуги с 1% би струвало на икономиката на ЕС около 8 милиарда евро.

През 2014 г. почти 11 милиона работни места в ЕС са базирани на износа на трансгранични услуги. От 2000 г. насам броят на служителите, зависещи от трансграничните услуги, почти се е удвоил. В ЕС общото ниво на заетост се увеличи с 5,5%, докато заетостта, зависима от трансграничните услуги, се е увеличила с 94%. Това ясно показва положително въздействие върху икономиката на ЕС. Страните с по-висок дял на трансграничните услуги отбелязват много по-силно увеличение на заетостта и БВП, отколкото страните, които са по-малко присъстващи на пазара на трансгранични услуги.

„Проучването показва, че трансграничните услуги не са форма на социален дъмпинг и не представляват никаква опасност за икономиките на държавите-членки. Дори по-строгото регулиране на трансграничните услуги би имало отрицателно въздействие върху икономиката и би застрашило целостта на единния пазар“, заявява Петер Клевър, вицепрезидент на Съюза на европейските работодатели.

Според документа и противно на общественото схващане – 3 от 4 трансгранични работни места са в държавите от ЕС-15. Почти 40% от командировките на работници се насочват към държавите с по-високи заплати. Това ясно показва, че икономиките на всички държави-членки на ЕС трябва да печелят от трансгранични услуги. През 2014 г. общата добавена стойност, зависима от износа на трансгранични услуги във всички 28 държави-членки, е била 625 милиарда евро.

Освен това трансграничните услуги не се ограничават до дейности, които включват трудоемка употреба и се изплащат с ниски заплати. Процентът работни места в сектори, които имат високо ниво на познание и зависят от трансграничните услуги, се е увеличил почти толкова, колкото процентът на трудоемки работни места.

Проучването също така предполага, че в страни с по-висок дял на трансгранични услуги средно има по-малко хора, изложени на риск от бедност и социално изключване, а животът предлага повече удовлетворение и щастие.

Изследването е подготвено от германския концерн за анализ IW Consult и е поръчано от Европейския икономически и социален комитет по искане на Съюза на европейските работодатели. Документът може да бъде изтеглен тук: https: //europa.eu/! YQ36mK