Loading...
За проекта2018-07-31T17:46:24+00:00

law_6-compressor

На 22 август 2017 община Балчик стартира изпълнението на проект  „ Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, акроним  SMART BSnetwork. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос 5 “ Ефективен регион“.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничеството между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

Целта ще бъде постигната чрез включването на поне 10 местни общности, представлявани от публичните администрации и частните заинтересовани страни, в съвместни инициативи и инструменти за хоризонтално трансгранично сътрудничество. Проектът включва дейности като

 • Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион;
 • Съвместна стратегия за сътрудничество и териториално развитие на трансграничния черноморски регион,
 • Създаване на съвместна уеб платформа;
 • Работни срещи и семинари;
 • Пилотен проект за иновативно електронно управление в община Балчик и община Наводари;
 • Оборудване с технически средства

Бюджет на проекта: 427,222.06 ЕВРО

Срок на изпълнение: 22.08.2017-21.08.2019

Проектът се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари, област Констанца.

Водещ бенефициент: Община Балчик

 • Община Балчик е една от трите морски общини в област Добрич.
 • Притегателен център за инвеститори в сферата на морския туризъм
 • Добър бизнес климат и ефективно административно управление.

Общинското ръководство полага постоянни усилия за повишаване капацитета и ефективността на общинската администрация и дейностите по този проект са доказателство за това.

Партньор 2: Община Наводари

Община Наводари се намира в окръг Констанца.

 • Население от 31 550 жители
 • Важен център на химическата индустрия, както и на морския рекреационен туризъм.
 • Общинското ръководство полага непрекъснати усилия за подобряване на административните услуги за гражданите и бизнеса;
 • както и за увеличаване капацитета на служителите

Има богат опит в работата по проекти по различни трансгранични и  национални оперативни програми.