Здравеопазване

Здравеопазване2018-07-15T14:43:57+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ICT for Health – ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛЗА НА ЗДРАВЕТО

Демографските промени  в региона на Балтийско море водят до увеличаване броя на пациентите в старческа възраст с хронични заболявания.Това поставя обществените здравни системи с постоянен или намаляващ брой лекари пред предизвикателството да се поддържа качествено здравеопазване   в по- слабо населени райони. Концепцията за електронно здравеопазване може да помогне в тази ситуация, като базирани на информационните и комуникационните технологии (ICT)  инструменти способстват за преодоляване на разстоянията и ускоряване на процесите. Пример за такива технологии е прехвърлянето  на стойностите на кръвното налягане по интернет към лекуващия лекар.

За да влязат в помощ новите технологии, техните потребители трябва да ги приемат и да могат да работят с тях. За тази цел е нужен подходящ климат. Партньорите по проекта се фокусират първоначално върху  пациенти с хронично заболяване на сърцето,  но имат за цел и създаването на възможности за прехвърляне на резултатите и върху други групи пациенти.

Решения за домашни грижи, които включват проследяване на жизнени параметри като  тегло и кръвното налягане  през интернет и назначаване на навременна  терапия, позволяват на възрастните хора по-дълго време да останат в домашна среда.

Често възрастните пациенти    не са способни самостоятелно да преценят промените в жизнените параметри  и да потърсят лекар. За решаването на този проблем партньорите по проекта разработват  учебната програма “САЛУДА” . Тя е на шест езика и позволява  на пациентите да имат уеб базирано пациентско досие, което се преглежда от лекуващия лекар. В рамките на проекта програмата е тествана.

Трансферът на знания е един от крайъгълните камъни на проекта. С множество конференции, семинари и уъркшопи целевите групи  се информират за шансовете в електронното здравеопазване. С успех: в пилотния пуск на  “SALUDA”  400 пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и лекари в региона на Балтийско море тестват програмата.

Паралелно със “SALUDA” потребителите на уеб базирания учебен инструмент имат възможността  да ползват  личен здравен портал с разбираема  медицинска информация. Порталът позволява на хронично болните пациенти да документират електронно своите здравни данни. Тъй като данните за здравето по този начин могат да станат известни и на други, е създадена голяма пространствена гъвкавост за потребителите.

Използването на електронните технологии в здравеопазването е друг елемент от проектните дискусии.  Издадено е проучване на тема “Примери за  добри практики за използване на ИКТ в здравеопазването и тяхната потенциална възможност за трансфер “, в което се разглеждат аспекти на трансфера като законодателство, политики, финансиране на здравеопазването, организационни рамкови условия,  зависимост от оборудването, ниво на обученост на медицинските кадри, езикови и културни различия.

Проектът допринася за  трансфера на знания към целевите групи и създава основа за тяхното използване и занапред. Освен това той инициира обществена дискусия за предизвикателствата пред регионите в условия на информационно общество и обезлюдяващи се райони.

Той се реализира от 9 партньора от Дания, Германия, Финландия, Литва, Полша, Норвегия, Русия, Швеция

Основна тема: демографска промяна

Цели: Засилване на знанията, уменията и приемането на технологиите в полза на  електронно здравеопазване на фона на демографските промени

www.ictforhealth.net