Комуникационен план

Комуникационен план2018-09-11T12:02:47+00:00

Комуникационен план

на Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион Добрич-Констанца

Мрежата за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион Добрич-Констанца е създадена в рамките на едноименен проект по програма INTERREG V-A Румъния-България.

Членове на мрежата са публични администрации, граждански сдружения, бизнес и браншови асоциации от общините от Черноморския трансграничен район: Балчик, Каварна, Шабла от българска страна  и Наводари, Ефория, Мангалия, Констанца, Текиргиол и Костинещи от румънска страна.

Основната цел на мрежата е да създаде условия за сътрудничество в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри ефективността и да стимулира участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Мрежата насърчава доброто управление, работи за укрепване на институционалния капацитет чрез трансгранично хоризонтално сътрудничество, за трансфер на знания и иновации между публичния и частния сектор, между администрациите в Черноморския регион.

Участниците в мрежата за интелигентно сътрудничество избират като основен комуникационен канал уеб-платформата  SMART BS network. Тя не изключва други форми на двустранна комуникация, върху които правилата на комуникационния план  не се отнасят.

Уеб-платформата е инструмент за споделяне и диалог. Нейни адресати са както членовете на мрежата, чиито проактивни инфомационни действия я превръщат в актуален и устойчив източник на новини и добри практики, така и широката общественост на целевата територия.

Нивата за достъп до уеб –  платформата  са:

А) общо ниво на достъп – публикуваната информация е достъпна за широката публика

Б) ограничено ниво на достъп , например чрез Intranet– информацията е достъпна само за членовете на мрежата

В) B2B – връзка: комуникация между ограничен брой членове на мрежата

В уеб-платформата всеки участник в мрежата има профил. Представянето на всяка организация, член на мрежата, е унифицирано – виж Приложение 1 – за структури на гражданското общество и Приложение 2 – за публични структури.

Всяка организация, член на мрежата, има право да публикува информация в уеб-портала. Въпрос на дискусия, а също на функционалност на софтуера  е, дали публикуването да става чрез администратора на уеб-портала, към който се изпраща заявка, или пък всеки член на мрежата да може да публикува, спазвайки правилата за комуникация.(Разработен e примерен вариант за публикуване чрез администратор, но това може да бъде променено, ако са известни техническите параметри на софтуера)

Общ принцип за избор на информация за публикуване е тя да обслужва целите на мрежата.

Примерни цели/рубрики на публикуваната информация:

А) Членове на мрежата: представяне на член на мрежата: първоначално публикуване / или актуализиране на профил – публичен достъп

Б) Новини: популяризиране  на дейност- покана, или информация за събитие, организирано от член/ членове на мрежата – публичен/ или ограничен достъп

В) Проучвания, анализи, анкетни форми за събиране на информация, проучване на мнението – публичен/ или ограничен достъп

Г) Добри практики: споделяне на добри практики и иновативни решения, външни за мрежата, или създадени от нейни членове – публичен / или ограничен достъп   

Д) Финансиране: възможности за финансиране на мрежата, или на нейни членове: информация за покани за кандидатстване– ограничен достъп

Е) Търсене на партньори* – ограничен достъп

* Партньорството може да има различни измерения: например  партньорство за кандидатстване с проект; за изпълнение на проект; за популяризиране на дейност или събитие сред заинтересовани страни; за включване в събитие; партньорство, за което е осигурено финансиране; партньорство на доброволен принцип и пр.

При търсенето на партньори се формулира вида на търсеното партньорство; обща информация за проекта; дейностите, за изпълнение на които се търси партньорство, условията за изпълнение и пр.

Горепосочените цели и съответно рубрики в уеб-платформата не са изчерпателни. Те се формулират и актуализират в хода на развитие на мрежата.

Обемът на публикуваната информация следва да се съобрази от една страна с възможностите на хостинга, а също с интересите на целевата аудитория.

Примерно съдържание на заявката за публикуване на информация:

  • Цел на информацията, за която се иска публикуване
  • Срок на публикуване  : от …. до ……
  • Текст на информацията –  в word – формат
  • Ниво на достъп* до информацията. *В случай, че става въпрос за B2B – връзка, на администратора се посочват членовете на мрежата, които следва да имат достъп до публикуваната информация

Текстът за публикуване се предоставя на български и английски език, за членовете на мрежата от българската страна на трансграничния регион, и съответно на румънски и английски език – за членовете на мрежата от румънската страна на трансграничния регион.

Измерване на резултатността на уеб-платформата: Всеки член на мрежата, публикувал, или получил информация чрез уеб-платформата, изпраща формуляр за обратна връзка на администратора за резултатите от споделената информация, в случай, че такива са налице. Това става чрез стандартизирана форма за обратна връзка. Постигнатите резултати – например привлечени нови участници в събитие; проведено проучване с целеви групи; създадено партньорство по проект и пр. , се публикуват периодично.

За най-активен член на мрежата в уеб-платформата се учредява годишен приз. С него се маркира профила на отличения член на мрежата.