Loading...
Мрежа за интелигентно сътрудничество2018-07-31T17:51:50+00:00

law_6-compressor

Основни цели на мрежата

Да стимулира кооперирането между администрациите и публичните и частните заинтересовани страни в дългосрочен план;

Да насърчава трансфера на знания, добри практикии и иновативни решения в областта на публичното управление, социалните услуги, изменение на климата, енергийна ефективност, околна среда, морска акватория и др.

В контекста на Европейските политики и процесите на глобализация

Да допринесе за координиран процес на планиране и развитие, основаващ се на хоризонталност и подход “отдолу-нагоре«, за постигане на по-добра адаптация към специфичните местни потребности.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Целта ще бъде постигната чрез включването на поне 10 местни общности, представлявани от публичните администрации и частните заинтересовани страни, в съвместни инициативи и инструменти за хоризонтално трансгранично сътрудничество

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА

Ще бъдат поканени за участие всички черноморски общини, градове и комуни от трансграничния регион – Каварна, Шабла, Мангалия, Текиргьол, Ефория, Костинещи, Констанца и други.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ