Климатични промени

Климатични промени2018-07-15T14:46:18+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Последици от изменението на климата – опитът на Фридрихсхафен

Първите последици от изменението на климата — екстремни метеорологични явления, бури и суши — вече са видими и ЕС предприема мерки за намаляване на емисиите на парникови газове.

В Европа и по света вече се наблюдават първите последици от изменението на климата. Според прогнозите те ще се увеличават през идните десетилетия. Температурите се повишават, режимът на валежите се променя, ледниците се топят, морското равнище се покачва, а екстремните метеорологични явления зачестяват, причинявайки бедствия като наводнения и суши.

Тези промени представляват сериозна заплаха за живота на хората, за икономическото развитие и за природния свят, от който зависи до голяма степен нашето благосъстояние.

Климатът на нашата планета постоянно се променя, обикновено в резултат на действието на природни фактори, например малки промени в траекторията на Земята около Слънцето, вулканична активност и колебания в климатичната система. Човечеството обаче оказва все по-голямо въздействие върху климата, като изгаря изкопаеми горива, изсича тропическите гори и отглежда добитък.

Слънчевата енергия затопля Земята и нашата планета излъчва част от тази топлина обратно към Космоса. Определени газове в атмосферата обаче действат като стъклата на парник — позволяват на енергията да влезе в атмосферата, но ѝ пречат да излезе.

Някои парникови газове като водната пара присъстват естествено в атмосферата. Без тях средната температура на Земята би била непоносимо ниска: –18 ºC вместо настоящите 15 ºC.

В миналото климатичните промени са настъпвали бавно, но в момента се намираме в период на бързо затопляне. В резултат на човешката дейност огромни количества парникови газове попадат в атмосферата, което засилва парниковия ефект и затоплянето на климата.

Европа реагира, като намалява своите емисии на парникови газове и насърчава другите страни да сторят същото. Дори и да успеем обаче, ще настъпи известна промяна в климата. Това се дължи на факта, че много парникови газове остават в атмосферата продължително време и че океаните действат като огромни топлинни резервоари.

Климатичните изменения носят огромни заплахи за земеделието. Нормалният климат определя къде, кога и как отглеждаме храната си. Земеделци от цял свят са изправени пред предизвикателствата на променящото се време и непредсказуемите дъждове. Обработваемите земи са изложени на риск от повече атаки от страна на вредители, болести и плевели, които намаляват добивите.

По-топлият и замърсен въздух се отразява на нашето здраве. В замърсените градски райони се образува по-лесно смог, който води до белодробни заболявания. Димът от горските пожари влошава допълнително качеството на въздуха. Екстремните топлинни вълни водят до повече смъртни случаи, когато има летни топлинни вълни. По-топлата сладка вода улеснява растежа на болестотворни агенти и по този начин се замърсява питейната вода.

Горещото време, наводненията и други екстремални събития излагат на риск и увреждат инфраструктурата и транспортните мрежи.

Важно е да знаем повече за климатичните изменения и да правим информирани избори, за да сме готови да посрещнем резултатите от тях.

Ето как град Фридрихсхафен допринася с политиката си за ограничаване изменението на климата:

От началото на строителството през 1994 г. в  квартал Виггехаузен са завършени два от трите строителни етапа. Създадена е локална отоплителна мрежа, която  се състои от 4 056 m² слънчеви колектори и  от  акумулатори за дългосрочно съхранение на топлината с обем от 12 000 m³ .

Тя захранва 382 жилищни единици с жилищна площ от 34 945 м².

Целите на град Фридрихсхафен са постепенното разширяване на доставките на независима и възобновяема енергия и по-нататъшното развитие на соларната технология.

Соларната система осигурява около 30% от общото потребление на топлинна енергия на сградите. В етап на тестване е централизирано дългосрочно съхранение на топлинна енергия като част от една соларната  мрежа .