Резултати от семинарите „Имам идея“, проведени в рамките на проекта в Балчик и Наводари

//Резултати от семинарите „Имам идея“, проведени в рамките на проекта в Балчик и Наводари

Резултати от семинарите „Имам идея“, проведени в рамките на проекта в Балчик и Наводари

В рамките на проекта бяха проведени два семинара „Имам идея“  – в Балчик (13-14 юни 2019 )  и Наводари (28-29 June 2019) с общо 80 участника от област Добрич и окръг Констанца.  В събитията се включиха представители на общински администрации, граждани, експерти по туризъм, развитие на градската среда, НПО.  Семинарите бяха ръководени от опитен лектор- модератор, а идеите бяха генерирани с помощта на подхода „Design thinking”.  Ето и кратко обобщение на предложенията, които според участниците биха довели до по-добро развитие на региона – туризъм, инфраструктура, образование и други.

1.

 • Създаване на Международно бюро за промотиране на региона на европейско ниво;
 • Достъпни цени;
 • Бюро за комплексно обслужване в Балчик и Наводари;
 • Създаване на бюра за туристическа информация в местата с интензивен туристически поток; предоставяне на информация на място – в хотела, в  хотелските стаи  – относно туристическите атракции и забележителности – природни и културно-исторически (например туристически маршрут, включващ археологически находки,  Мангалия, крепостта Томис и Двореца на Кралица Мария).
 • Birou internațional de promovare la nivel european;
 • Preț accesibil;
 • Oficeu public multifunctional prezent pe ambele piele Balchik/ Navodari;
 • Amplasarea punctelor de informare turistică în zone intens circulate dar și în camere de hotel cu privire la zonele turistice cu tematică istorică (un fel de circuit turistic gen: situri arheologice, Mangalia, cetatea Tomis și Castelul Reginei Maria).

2.

 • Туристическа въздушна (морска) линия за разглеждане брега на Черно море;
 • Създаване на търговски връзки – общ проект за развиване на инфраструктурата(Ромпетрол);
 • Изграждане на паркове в градовете, които участват в проекта;
 • Изграждане на паркове с миниатюрни културно-исторически и  туристически обекти на всяка държава/град;
 • Организиране на миникруизи ( и туристически пристанища) в общата територия за тирусти от всички възрасти.
 • Linie aeriană (maritimă) turistică pentru vizionarea țărmului Mării Negre;
 • legături comerciale – proiect comun de dezvoltare a infrastrukturii (Rompetrol);
 • Parcuri in orasele care participa la proiect;
 • Parcuri miniaturi cu obiectivele fecarei tari/ oras;
 • Turistul – orice vârstă, porturi turistice (minicroaziere pe teritoriul comun).

3.

 • Периодично организиране на събития  с кулинарна тематика (например морска кухня) на подходящи места по цялото крайбрежие;
 • Да се промотират повече Дървената църква “Св. Мария“ от Текиргьол и манастирът Текиргьол;
 • Ресторанти, които да предлагат българска и румънска кухня и дават възможност  да се преоткрият специфични храни за всяка нация;
 • Да се създаде възможност за интерактивност и социализация с местните хора;
 • Предложения/оферти за свободното време на туристите (туристически информационни центрове);
 • Уеб сайт за туризъм с туристически предложения и оферти; НАТУРА 2000 – промотиране на биоразнообразието; промотиране на традиционните продукти от крайбрежната зона.
 • Organizarea periodica de manifestații cu tematică culinară specific  marina in locații adecvate de-a lungul integrului litoral;
 • Biserica lemn „Sf. Maria” din Techirghiol si manastirea Techirghiol;
 • Restaurante cu specific mixt (Romanesc si Bulgaresc) in care sa se regăsească mancaruri specifice fiecărei natiuni;
 • Să i se creeze posibilitatea de a interacționa, socializa cu localnicii;
 • Să fie informat cu privire la modul în care își poate petrece timpul (puncte turistice);
 • Turism; propunere turistică online – site; târguri de turism; Natura 2000 – promovare biodiversitate; promovare produse tradiționale din zona litoralului.

4.

 • Качествени услуги, да предоставят сигурност;
 • Отношение качество/цена.
 • Servicii de calitate, să prezinte siguranță;
 • Raport calitate/preț.

5.

 • Румънско – български разговорник (App, Google Speech);
 • 7 D визуализация на културно – исторически обекти:

– “Кибела”;
– “Морски свят”;
– “Двореца”.

 • във всяка община служител да учи български/ румънски език;
 • Balchik Pass;
 • Туристически пакет, обхващащ културен обект, национална кухня, забавления за деца;
 • Туристически маршрут – къс маршрут, дълъг маршрут.
 • Dicționar de expresii română – bulgară (App, Google Speech);
 • Vizualizare 7 D pentru obiectivele cu valoare culturală și istorică:

– “Cybela”;
– “Lumea marină”;
– “Castelul”.

 • în fiecare municipalitate un funcționar să învețe limba bulgară/română;
 • Balchik Pass;
 • Pachet turistic care să conțină obiective culturale, bucătăria națională, distracții pentru copii;
 • Itinerar turistic – rută scurtă și lungă.

6.

 • Мобилно приложение с дигитална интернет карта на района и пакет за останалите;
 • Велоалея Балчик – Наводари; Кранево – Делта Дунав;
 • Разходка с комета от Балчик до Наводари (Делта Дунав и връщане през канал;
 • Природно – исторически пешеходен маршрут – Северна и Южна Добруджа – около 240 км – Тулча – Аладжа Манастир – по подобие на Ел Камино;
 • Продукт/ услуга: Онлайн платформа/ форум с всички учебни заведения в дадената територия.
  • Да включва информация за учебните заведения и секция за личен коментар + рейтинг;
  • Потребители: студенти;
  • без платена популяризация;
  • на английски, румънски и български език.
 • Aplicație mobilă cu hartă digitală interactivă a zonei și bibliotecă cu hărți ale celorlalte zone;
 • Alee pentru biciclete Balcic – Năvodari; Kranevo – Delta Dunării;
 • Plimbare cu cometa (barcă gonflabilă) de la Balcic la Năvodari (Delta Dunării și retur pe canal);
 • Traseu natural – istoric pentru drumeții – Dobrogea de Nord și cea de Sud – aproximativ 240 km – Tulcea – Mănăstirea Aladja – după modelul El Camino;
 • Produs/ serviciu: platformă online / forum cu toate unitățile de învățământ din teritoriul țintă:
  • Să cuprindă informații despre unitățile de învățământ și secțiune pentru comentarii și rating
  • Utilizatori: studenți;
  • Promovare gratuită;
  • Accesibilă în lb. engleză, română și bulgară.
2020-02-26T13:59:48+00:00юни 30th, 2019|Бюлетин|