Пресконференция за начало на проекта

//Пресконференция за начало на проекта

Пресконференция за начало на проекта

Покана за участие

Проект  “Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”,  по Приоритетна ос: 5 „Ефективен район“, по Програма Interreg V-A Румъния-България

Уважаеми дами и господа,

Община Балчик има удоволствието да Ви покани за участие в начална пресконференция по проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”. Събитието ще се проведе на 16 февруари от 10.30 часа в Балчик, в сградата на общинска администрация, заседателна зала ет. 1.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари, област Констанца.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

 

Бюджет на проекта: 427.222,06 евро

Период на изпълнение: 22.08.2017г. – 21.08.2019г.

ДНЕВЕН РЕД

10:30–10:45 – Регистрация на участниците

10:45–10:50 – Откриване на пресконференцията

10:50-11:00 – Представяне на партньорите по проекта

11:00–11:20 – Презентация на проекта и основните дейности

11.20-11.30 – Оптимизиране работата на общинската администрация с ново ИТ оборудване – Димитрин Димитров, заместник кмет УТТЕМСЕ и ръководител проект

11.30-11.40 – Представяне на интегрирана информационна система за електронно управление на община Балчик  – Магдалена Георгиева – Директор дирекция МДТХСД и БФС и Финансов мениджър на проекта

11.20 – 11.40  – Въпроси и отговори

2018-07-31T18:21:02+00:00iulie 31st, 2018|Събития|